ด่วน ยอดCVวันนี้ ขั้นวิกฤต ทำลายสถิติทะลุเพิ่ม 13,655

รวม 13,655 ราย จำแนกเป็น

ติ ด เ ชื้ อ ใ ห ม่ 13,110 ราย

ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย


ผู้ ป่ ว ย สะสม 424,269 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 7,921 ราย

หาย ป่ ว ย สะสม 284,951 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ยอดผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด 19

รายละเอียดผู้ เสี ย ของประเทศไทย


วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 จำนวน 108 ราย

แหล่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข

Loading...