นายอำเภอเมียวดี เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวหลังโควิดระบาดหนัก

นายเพียวส่อโก่โก่ นายอำเภอเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เผยว่า ฝ่ายปกครองทั่วไปอำเภอเมียวดี อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉิน มาตรา 144 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค coronavirus disease 2019 (covid-19) ที่เริ่มระบาดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่และทำให้เกิดการเสียชีวิตของราษฎร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอำเภอเมียวดีจึงมีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรค coronavirus disease 2019 (covid-19) และการรักษาผู้ป่วยกรณีพิเศษ

2. เพื่อป้องกันกรแพร่ระบาดของโรค coronavirus disease 2019 (covid-19) และการรักษาผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ อำเภอเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง จึงห้ามราษฎรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 24.00 น.-04.00 นาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. ประกาศฉบับนี้อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉิน มาตรา 145 โดยให้บังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

4. ประกาศฉบับนี้ลงนามและประทับตรา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563


Loading...