ศบค.ไฟเขียว 6 กลุ่ม ชาวต่างชาติเข้าไทยได้ พร้อมเผยเงื่อนไข

1.คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาติทำงานหรือไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร

2.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

4.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตาม

5.นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

6.ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ

ขอบคุณ ศบค.


Loading...