จังหวัดเดียว ที่ออกกฎเข้ม ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน โดนปรับ 2 หมื่น

ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการประกาศ ลงในวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่องมาตราการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อ 2 (2) กำหนดให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และยังมีผลบังคับใช้อยู่ตามข้อกำหนด ออกตามควมในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 4) นั้น

เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมากไม่สวมหน้ากากอนามัยผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามที่ประกาศจังหวักกาฬสินธุ์ฉบับดังกล่าวกำหนด ซึ่งการไม่สวมหน้ากากนั้นอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ออกไป

ดังนั้น เพื่อให้ข้อกำหนดให้สวมหน้ากากตามประกาศจังหวัดกาฬสนธุ์ฉบับดังกล่าวเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1 ) ข้อ 7 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้กำกับขการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีประกาศให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนในท้องที่กาฬสินธุ์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามประกาศนี้ เจ้าหนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอำนาจตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2563 ที่ดำเนินการเองหรือออกคำสั่งให้ผู้นั้นสวมหน้าอนามัย หากผู้นั้นยังฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามคำสั่งเจ้าหนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว ต้องระวางโทษไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณ ทวิตเตอร์ @Nalinee_OPLE


Loading...