เปิดข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน คนแก่ เด็ก บุคคลมีโรคประจำตัว ห้ามออกจากบ้าน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทีมข่าว siamnews รายงานว่า จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนด 16 ข้อ

ทั้งนี้ ข้อ 8 ได้ระบุว่า มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่ายดังต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกัน ตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

1 ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป

2 กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมี ภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา

3 กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีลงมา

ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้ที่แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม และไปรษณีย์การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการหรือศาลตามความจำเป็นหรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามช้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่างๆ ของทางรายการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ

โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย เว้นแต่จะมีประกาศผ่อนผันหรือกำหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา เป็นประการอื่น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11


Loading...