ส่อโมฆะ ส.ว.แต่งตั้ง ราชกิจจาฯ วิษณุ ชี้ชัด ประกาศ คำสั่ง คสช. ต้องเปิดเผย

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. มีรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ราชกิจจาฯ ระบุว่า เรื่องที่จะนำลงประกาศในราชกิจจาฯ นั้น จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1.เรื่องที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องประกาศในราชกิจจาฯ 2.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พี่ต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจาฯตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3.เรื่องที่กฎหมายมิได้บัญญัติให้ต้องประกาศ หรือส่งพิมพ์ ในราชกิจจาฯ แต่เป็นเรื่องสำคัญที่สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช.ลงนามคำสั่งที่ 1/2562 เมื่อ 8 ก.พ.นั้น จึงถูกมองว่า เข้าเงื่อนไขข้อที่ 3 ซึ่งจะต้องประกาศในราชกิจจาฯ ประกอบกับการสรรหาให้ได้มาซึ่ง ส.ว. เพื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องนำรายชื่อ ส.ว.ทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้ง การดำเนินการจึงต้องเปิดเผย โปร่งใส

เมื่อย้อนไปตรวจสอบคำสั่งของหัวหน้า คสช. และคสช. นับตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 พบว่าหลายร้อยคำสั่ง และประกาศ ล้วนแต่ลงพิมพ์ในราชกิจจาฯ ทั้งสิ้น แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ยังประกาศในราชกิจจาฯ เช่นคำสั่งคสช.ที่ 13/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมการเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์หัวหน้าคสช. 28 พ.ค. 57 ก็ประกาศในราชกิจจาฯ หน้า 5 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 96 ง 2 มิ.ย. 57

นอกจากนี้ คำสั่งคสช.ที่ 1/2557 และอีกหลายคำสั่งที่ทยอยออกตามมาหลังจากยึดอำนาจ เรื่องให้บุคคลมารายงานตัว เช่น นายภูมิธรรม เวชยชัย นายโภคิน พลกุล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนานายจาตุรนต์ ฉายแสง ฯลฯ ก็ลงประกาศในราชกิจจาฯ โดยคำสั่งคสช.ที่ 1/2557 หน้า 1 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 85 วันที่ 26 พ.ค.57

แหล่งข่าวกล่าวว่า คำสั่ง คสช.เหล่านี้ ไม่ได้สลักสำคัญเมื่อเทียบกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. เมื่อเป็นเช่นนี้ กระบวนการสรรหา ส.ว. จึงผิดหลักเกณฑ์ อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาที่พล.อ.ประวิตรเป็นประธาน ก็ไม่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาให้ได้ 400 รายชื่อ ซ้ำไม่ประกาศในราชกิจจาฯ เช่นกัน ส.ว.สรรหาชุดนี้ น่าจะเป็นโมฆะ นายวิษณุพูดมาเป็นเดือนแล้วว่าจะประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาซึ่งถูกหลายฝ่ายโจมตีว่าขัดรธน.เพราะไม่เป็นกลางทางการเมือง แต่ก็ไม่ประกาศสักที

ขอบคุณ khaosod


Loading...