‘พระองค์ทีฯ’ ทรงเป็นต้นแบบจิตอาสาให้เยาวชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบิดา

‘พระองค์ทีฯ’ ทรงเป็นต้นแบบจิตอาสาให้เยาวชนไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบิดา(ชมคลิปท้ายข่าว)


https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885054057838/?type=3&width=500

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885024057841/?type=3&width=500

เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885040724506/?type=3&width=500

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณี ซึ่งมีสืบมาแต่โบราณ เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศ พระบรมวงศานุวงศ์

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885064057837/?type=3&width=500

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885087391168/?type=3&width=500


โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความ เป็นอยู่ในชุมชนต่างๆให้มีสภาพดีขึ้น

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885154057828/?type=3&width=500


“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ” จึงทรงปฏิบัติพระ องค์เป็นแบบอย่าง ของเยาวชนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคง

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885197391157/?type=3&width=500

“พระองค์ที” ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885220724488/?type=3&width=500


พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885230724487/?type=3&width=500

โดยโปรดที่จะสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส, ทรงทำความสะอาดลานวัด,เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระ องค์เอง

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885264057817/?type=3&width=500


“ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วย” พระองค์ทีทรงประกาศให้คำมั่นไว้เช่นนั้น และเมื่อเสด็จกลับเมืองไทย เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885320724478/?type=3&width=500


“เจ้าชายจิตอาสาของปวงชนชาวไทย” ก็ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างขะมักเขม้น โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดสุสานหลวง

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885344057809/?type=3&width=500

และปัดกวาดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พร้อมเสด็จไปประทานน้ำดื่ม, อาหาร และพิมเสนน้ำ แก่พสกนิกรที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณศาลหลักเมือง

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885367391140/?type=3&width=500


จากนั้นยังสร้างความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จไปทรงทำความสะอาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับเหล่าเยาวชนจิตอาสา

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885437391133/?type=3&width=500

โดยทรงนำขบวนจิตอาสาทำความสะอาดทั่วทุกมุมของวัด เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดฐานชุกชี ที่ประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถ ไปจนถึงทรงเก็บเก้าอี้ในเต็นท์ด้านนอกพระอุโบสถ

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885457391131/?type=3&width=500


จากนั้นไม่นานก็ทรงนำเหล่าเยาวชนจิตอาสา เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885467391130/?type=3&width=500

เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่ทรงตั้งมั่นอย่างแน่วแน่มาตลอด

https://www.facebook.com/302029660443378/photos/a.302034543776223/365885504057793/?type=3&width=500


นับว่าทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ควรตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ.

Loading...